k12
เมนูหลัก
1
บุคลากรในโรงเรียน
1
วิสัยทัศน์
1
พันธกิจ
1 เป้าประสงค์
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
p1
1
คุรุสภา
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
  เข้าสู่หน้าเว็บ สพป.พล. 3
9
p5
9
9
9
9
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
 
ความรู้เกี่ยวกับฟัน
9 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสุขภาพปาก
และฟัน
9

การแปรงฟันอย่างถูกวิธี

9 ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง
9 รู้ทันโรคฟัน
9 ข้อมูลสุขภาพฟัน


โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดได้จัดกิจกรรมขึ้น มีกิจกรรมการลงนามถวายพระพร ร้องเพลงถวายพระพร การประกวดการวาดภาพ การเขียนเรียงความเรื่องแม่ คัดลายมือ การแสดงของนักเรียนและการกราบแม่ของนักเรียนทุกคน ผู้ปกครองนักเรียนให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดี ชื่นชมกับความสามารถของนักเรียน ผอ.มาโนชญ์  ธีระเพ็ญแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขันรายการต่างๆ

p8
ประมวลภาพกิจกรรมวันแม่

โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดจัดสัปดาห์อาเซี่ยน
4 - 8 สิงหาคม 2557 เป็นสัปดาห์แห่งอาเซี่ยน โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดได้จัดกิจกรรมหลายอย่าง เช่น ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์แสดงกิจกรรมตลอดสัปดาห์ มีกิจกรรมกลุ่ม ได้แก่ การเรียนรู้ตามฐานกิจกรรมของประเทศต่างๆ ในอาเซี่ยน มีครูวิทยากรประจำฐานแต่ละประเทศคอยชี้แนะ ให้ความรู้ นักเรียนได้แสดงออก ศึกษาค้นคว้า มีความสนุกสนานในการเรียนรู้

p24
ประมวลภาพกิจกรรมสัปดาห์อาเซี่ยน

โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

29 กรกฎาคม 2557 ตรงกับวันภาษาไทยแห่งชาติ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด เห็นความสำคัญของวันภาษาไทยจึงจัดกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาไทยหลายกิจกรรม เช่น การประกวดการคัดลายมือ การแต่งกลอน การวาดภาพระบายสี แข่งขันตำส้มตำ การแสดงของนักเรียนแต่ละชั้นๆ ละ 1 รายการ การแสดงของวงดนตรีประจำโรงเรียน การเรียนรู้ตามฐานกิจกรรมต่างๆ นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และสนุกสนานและเป็นการปลุกจิตสำนึกให้รักภาษาไทย และใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง

p1
ประมวลภาพกิจกรรมวันภาษาไทย

โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดจัดกิจกรรมโครงการผู้นำนักเรียนฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

p3

วันนี้ 3 กรกฎาคม 2557 กิจกรรมการอบรมโครงการอบรมผู้นำนักเรียนฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองตาล โรงเรียนบ้านหาดใหญ่ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพร่างกาย ให้สะอาด แข็งแรงป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุ โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ โดยทีมงานวิทยากรจากโรงพยาบาลพรหมพิราม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแขม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองตาล นำโดย ผอ.บำรุง ใจทัน ประธานเปิดโดย ผอ.มาโนชญ์ ธีระเพ็ญแสง
ประมวลภาพกิจกรรม

โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดจัดกิจกรรมวันไหว้ครู

p1

โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดจัดกิจกรรมวันไหว้ครูเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์แสดงความกตัญญูกตเวทิตาแก่ครู ซึ่งโรงเรียนได้จัดกิจกรรมทุกปี
ประมวลภาพกิจกรรมวันไหว้ครู

โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน

p1

12 มิถุนายน 2557 หลังเสร็จสิ้นพิธีไหว้ครูในภาคเช้า ภาคบ่ายโรงเรียนจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ปกครองต่อ โดยครูประจำชั้นและครูที่ปรึกษาทุกคน เพื่อสอบถามข้อมูลนักเรียนจากผู้ปกครองโดยตรงและศึกษาสภาพแวดล้อม ครอบครัวนักเรียน เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงช่วยเหลือนักเรียนในโอกาสต่อไป
ประมวลภาพการเยี่ยมบ้าน

โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา

p19

13 พฤษภาคม 2557 เป็นวันวิสาขบูชา โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดจัดกิจกรรมโดยนำนักเรียนไปร่วมทำบุญกับวัดในเขตบริการของโรงเรียน ได้แก่ วัดย่านขาด วัดดงสมอและวัดหาดใหญ่ เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวันสำคัญทางพุทธศาสนา รู้จักการทำบุญตักบาตร จิตใจจะได้ผ่องใส

ประมวลภาพกิจกรรมวันวิสาขบูชา

โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดจัดกิจกรรมวันคืนลูก

19 มีนาคม 2557 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด จัดกิจกรรมวันคืนลูกสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 เพื่อส่งมอบให้กับผู้ปกครองและนักเรียนจะได้เรียนต่อในสถาบันการศึกษาอื่นที่สูงขึ้นต่อไป สร้างความรักความผูกพันธ์ความประทับใจระหว่าง ครูกับนักเรียนผู้ปกครองและโรงเรียนเพื่อความสัมพันธ์อันดีในอนาคตต่อไป
ประมวลภาพกิจกรรมวันคืนลูก

โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดรับการประเมินกลยุทธ์จาก สพป.พล.3

a1

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2557 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) รับการประเมินกลยุทธ์ตามนโยบายของ สพฐ.และตามจุดเน้นของ สพป.พล. 3 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนในด้านต่างๆ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 นำโดย รองอุดม สายโท และคณะศึกษานิเทศก์
ประมวลภาพกิจกรรมการประเมินกลยุทธ์

โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดจัดกิจกรรมวันพระของโรงเรียน

p12

ทุกวันศุกร์ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดได้เข้าโครงการโรงเรียนวิถีพุทธร้อยเปอร์เซ็นต์จึงกำหนดให้วันศุกร์ เป็นวันพระของโรงเรียน มีกิจกรรมการอบรมธรรมก่อนเลิกเรียน ไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิ และในวันไหนตรงกับวันพระก็จะนิมนต์พระมาให้ครูและนักเรียนได้ร่วมทำบุญตักบาตรที่โรงเรียน

ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์)
หมู่ 2 ตำบลหนองแขมอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลกโลก 65150E-mail : Webmaster : adoon_05@hotmail.com

 

นายสุรินทร์ แก้วมณี

surin

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3


tu

นายมาโนชญ์ ธีระเพ็ญแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด
(ประชาสงเคราะห์์)
 


 

บุคลากรโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด

vip3

ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด


 
 
 
ข่าวสารออนไลน์
   ไทยรัฐ
   เดลินิวส์
   มติชน
   คม ชัด ลึก
   เส้นทางเศรษฐกิจ
   แนวหน้า
   สยามรัฐ
   บ้านเมือง
   เนชั่นสุดสัปดาห์
   มติชนสุดสัปดาห
   ข่าวสด
   ฐานเศรษฐกิจ
   ประชาชาติธุรกิจ
   ผู้จัดการ
   หนังสือพิมพ์คอม

 

โทรทัศน
ช่อง3
ช่อง5
ช่อง7
ช่อง9
NBT
กิจกรรมย้อนหลัง